Electric Up 150.000 euro Nerambursabili

În vederea pregătirii unui nou ciclu de finanțare al Programului «ELECTRIC UP», Ministerul Energiei a elaborat proiectul Ghidului de finanțare a intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Ghidul de finanțare poate fi consultat la adresa https://energie.gov.ro/electricup si invităm pe această cale părțile interesate să transmită eventuale sugestii la adresa de email: electric.up.2@energie.gov.ro până la data de 26.03.2024.

Ce trebuie să știți despre Electric UP 2?

Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020- 2032, în mai multe cicluri de finanțare.

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor intreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în procent de 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 150.000 euro/beneficiar, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

Sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei. Suma necesară implementării programului ELECTRIC UP, este de minimum 450 milioane lei și maximum 596 milioane lei, în cel de-al doilea ciclu de finanțare.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 150 kWp, a unui sistem de stocare a energiei produse, a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (2x11kW), precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire. Procentul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului se va calcula raportat la fiecare categorie de cheltuieli în parte conform specificațiilor din devizul general, prevăzut în Anexa 5 la prezentul ghid.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractului se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;
b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
c) cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
d) cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
e) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
f) cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
g) cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.
(3) Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!